Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Lietuvos diplomatai pagerbė užsienyje palaidotų iškilių lietuvių ir kitų Lietuvai svarbių asmenų kapus

Sukurta 2019.11.04 / Atnaujinta 2019.11.04 11:20
   Lietuvos diplomatai pagerbė užsienyje palaidotų iškilių lietuvių ir kitų Lietuvai svarbių asmenų kapus
   Lietuvos diplomatai pagerbė užsienyje palaidotų iškilių lietuvių ir kitų Lietuvai svarbių asmenų kapus
   Lietuvos diplomatai pagerbė užsienyje palaidotų iškilių lietuvių ir kitų Lietuvai svarbių asmenų kapus
   Lietuvos diplomatai pagerbė užsienyje palaidotų iškilių lietuvių ir kitų Lietuvai svarbių asmenų kapus
   Lietuvos diplomatai pagerbė užsienyje palaidotų iškilių lietuvių ir kitų Lietuvai svarbių asmenų kapus

   Lietuvos diplomatinių atstovybių darbuotojai tradiciškai aplankė užsienyje palaidotų iškilių lietuvių ir kitų Lietuvai svarbių asmenų kapus, uždegė atminimo žvakutes.

   Lietuvos nuolatinės atstovybės prie Europos Tarybos diplomatės Strasbūre, Prancūzijoje, pagerbė Lietuvos pedagogės, visuomenės veikėjos, filosofijos daktarės Veronikos Karvelienės-Bakšytės atminimą.

   Gardine, Baltarusijoje, buvo pagerbtas anapilin iškeliavęs buvęs Gardino lietuvių bendruomenės pirmininkas Algimantas Dirginčius. Pagerbime dalyvavo lietuvių visuomeninio susivienijimo Gardine nariai.

   Lietuvos ambasados Armėnijoje darbuotojai aplankė Lietuvos tremtinės, rašytojos Antaninos Povilaitytės Mahari ir žymaus Lietuvos ir Armėnijos operos tenoro Geghamo Grigoryano kapus ir pagerbė jų atminimą.

   Lietuvos ambasadorius Lenkijoje Eduardas Borisovas ir kultūros atašė Rasa Rimickaitė aplankė poeto ir vertėjo Juozo Adomavičiaus-Kėkšto kapą Varšuvos šiaurinėse kapinėse ir pagerbė poeto atminimą.

   Lietuvos konsulato Seinuose vadovė, ambasadorė Izolda Bričkovskienė pagerbė vyskupo Antano Baranausko atminimą, kartu su Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklos atstovais aplankė Berznyko kapinėse palaidotų Lietuvos karių kapus.

   Generalinio konsulato Sankt Peterburge darbuotojai pagerbė 1937-1938 metais nužudytus ir  Levašovo politinių represijų aukų memoriale palaidotus lietuvius, atidengė vardinę atminimo lentelę mokytojui Antanui Latvėnui, 1938 metais sušaudytam Leningrade. Aplankytas ir poeto Juliaus Janonio kapas Puškino miesto Kazanės kapinėse.

   Lietuvos ambasados JAV atstovai pagerbė Vašingtone ir jo apylinkėse palaidotų Lietuvos diplomatų, žymių visuomenės veikėjų ir Amerikos karių, likimu susijusių su Lietuva, kapus – Lietuvos laisvę gynusio ir Lietuvoje žuvusio JAV kareivio Samuelio Harrio, armijos seržanto majoro Walterio Jameso Sabalauskio, nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro Vašingtone Povilo Žadeikio ir laikinojo reikalų patikėtinio Vašingtone Juozo Kajecko, kapus. Povilas Žadeikis yra ilgiausiai dirbęs (1935–1957 m.) Lietuvos atstovas JAV. Dirbdamas ypač sudėtingu laikotarpiu, jis nuolat kėlė nepriklausomos Lietuvos bylos klausimą bei padėjo išlaikyti JAV nepripažinimo politiką okupuotos Lietuvos atžvilgiu.

   Lietuvos generalinio konsulato Los Andžele, JAV, darbuotojai aplankė Forest Lawn kapines, kuriose pagerbė Lietuvos garbės konsulo Vytauto Čekanausko bei kitų šiose kapinėse palaidotų lietuvių atminimą.  Lapkričio 2 dieną Los Andželo Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokiniai tradiciškai pagerbė palaidotus lietuvius Forest Lawn kapinėse žymėdami paminklus Lietuvos vėliavėlėmis.

   Lietuvos generalinio konsulato darbuotojai Čikagoje, JAV, aplankė Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjų kapus, padėjo gėlių, uždegė atminimo žvakutes. Čikagos Šv. Kazimiero kapinėse palaidoti tokie iškilūs asmenys kaip Jonas Bildušas, Vincas Šmulkštys, dr. Jonas Valaitis, generolas Povilas Plechavičius, diplomatas Mikas Bagdonas, buvę Lietvos generaliniai konsulai Čikagoje Antanas Kalvaitis ir dr. Petras Daužvardis, garbės generalinė konsulė Juzė Daužvardienė ir kiti. Lietuvių tautinėse kapinėse pagerbtas Lietuvos politinis veikėjas Seimo narys Kazys Bobelis, Nepriklausomos Lietuvos prezidentas Kazys Grinius ir kiti nusipelnę Lietuvos veikėjai.

   Lietuvos ambasadorius Austrijoje Donatas Kušlys kartu su ambasados ir Lietuvos nuolatinės atstovybės prie tarptautinių organizacijų Vienoje darbuotojais aplankė nepriklausomos Lietuvos politinio veikėjo, bankininko, Lietuvos Steigiamojo Seimo 1920-1922 metais nario Stasio Digrio bei jo šeimos narių kapą, padėjo gėlių, uždegė atminimo žvakutes.

   Lenkijoje lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno atminimą paminėjo Lenkijos savivaldos ir bažnyčios atstovai.

   Rygos lietuvių vidurinės mokyklos mokiniai ir Latvijos lietuvių bendruomenės atstovai aplankė lietuvių, tarp jų ir kritusių 1914 metais kovose už Latvijos nepriklausomybę, kapus Rygoje.

   Tęsiant pernai gimusią tradiciją, Pretorijos (Pietų Afrikos Respublika) šv. Pijaus X-ojo katalikų bažnyčioje uždegtos Vėlinių žvakelės Lietuvos globėjo, šv. Kazimiero garbei ir 1904 metais į Pretoriją gyventi atvykusių Vincento ir Marijonos Kuisių šeimos atminimui.

   Berlyno (Vokietija) Grunewald kapinėse buvo aplankytas vokiečių rašytojo ir dramaturgo Hermanno Sudermanno, gimusio Macikuose (Šilutės r.) ir rašiusio apie Klaipėdos krašto lietuvininkus, kapas.

   Belgijoje, Briuselio Ixelles kapinėse, ambasadorė Rita Kazragienė aplankė Lietuvos kariuomenės pulkininko Juozo Lanskoronskio kapą. Netoliese palaidotas ir belgų politikas, diplomatas Paulas Hymansas, tarpukariu tarpininkavęs Lietuvai ir Lenkijai, siekiant išspręsti Vilniaus krašto konfliktą.

   Lietuvos ambasados Rusijoje diplomatai Vladimire pagerbė tarpukario Lietuvos užsienio reikalų ministro, arkivyskupo Mečislovo Reinio atminimą. Vėlinių dieną senosiose Kniaz-Vladimiro kapinėse vietos katalikų parapijoje buvo aukojamos mišios, Lietuvos diplomatai padėjo gėlių prie bendro kapo, kuriame be M. Reinio palaidoti dar ir lenkų, ukrainiečių, estų ir japonų politiniai kaliniai. Mirusiųjų atminimo dieną prisiminti ir pagerbti šiame kalėjime kalėjęs Lietuvos prezidentas Aleksandras Stulginskis, ministrai pirmininkai Vladas Mironas bei Antanas Merkys, paskutinis Lietuvos užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys, vyskupas Teofilius Matulionis, prelatas Juozas Laukaitis ir kiti žymūs lietuviai.

   Lietuvos ambasados Baltarusijoje atstovai apsilankė netoli Minsko esančioje masinių naikinimų vietoje Kuropatuose ir pagerbė aukų, tame tarpe yra ir lietuvių, atminimą. Stalinistinių represijų aukos pagerbtos tylos minute, padėtos gėlės, uždegtos žvakės.

   Lietuvos ambasada Vengrijoje pakvietė lietuvių bendruomenę kartu pagerbti šioje šalyje gyvenusių lietuvių atminimą. Ambasadorius Vytautas Pinkus su kolektyvu aplankė Vengrijoje gyvenusio garsaus pasaulyje fotografo, žymaus antropologo, Vengrijos meno akademijos tikrojo nario, poeto ir keliautojo Pauliaus Normanto kapą Nyredhazos miesto kapinėse, padėjo gėles ir uždegė atminimo žvakeles.

    

   Susijusios naujienos Visos naujienos »
   foto01.jpg

   Lapkričio 26 dieną Lenkijos ir Lietuvos diplomatinės atstovybės Turkijoje paminėjo poeto, laisvės sekėjo, patrioto ir kosmopolitinio veikėjo Adomo Mickevičiaus 165-ąsias mirties metines.

   Atstovybių naujienos » Istorinė, kultūros diplomatija »
   DSC_1602.jpg

   Rugsėjo 24 dieną Kaune, Vytauto Didžiojo universitete vyko konferencija „Toliau pareigõs – vizos į gyvenimą“, skirta tarpukario Lietuvoje dirbusio japonų diplomato Čijunės Sugiharos metams Lietuvoje pažymėti. Konferenciją atidarė Vytauto Didžiojo universiteto rektorius profesorius Juozas Augutis ir užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.

   Istorinė, kultūros diplomatija »
   109585293_1743858039089986_5974827284560607130_n.jpg

   Liepos 19-ąją Ščecine ir Pščelnike, Lenkijoje, buvo paminėtos S. Dariaus ir S. Girėno legendinio transatlantinio skrydžio 87-osios metinės. Pagerbiant pilotų atminimą, aukotos Mišios Šv. Jokūbo katedroje Ščecine ir „Lituanicos“ sudužimo vietoje Pščelniko miške prie S. Dariaus ir S. Girėno paminklo.

   Atstovybių naujienos » Istorinė, kultūros diplomatija »

   Birželio 18 dieną į Užsienio reikalų ministeriją iškviestas Rusijos ambasados atstovas, kuriam išreikštas gilus susirūpinimas dėl Rusijos Valstybės Dūmoje svarstomo įstatymo projekto, kuriuo norima atšaukti 1989 metų SSRS liaudies deputatų priimtą sprendimą pripažinti slaptuosius Molotovo-Ribentropo pakto protokolus teisiškai nepagrįstais ir negaliojančiais.

   Ministerijos naujienos » Kalbos, pareiškimai »
   IMG_3293.JPG

   Minint Gedulo ir vilties dieną, Lietuvos generalinio konsulato Sankt Peterburge darbuotojai prie namo, kuriame gyveno ir iš kurio buvo išvežtas sušaudyti lietuvių kilmės rašytojas ir dailininkas Juozas Jurkūnas padėjo gėlių. Ant namo fasado Rylejevo g. 17/19  2017 metais pritvirtinta projekto „Paskutinis adresas” lentelė.

   Atstovybių naujienos »
   download.jpg

   Minint Gedulo ir vilties dieną Lietuvos ambasados Baltarusijoje diplomatai aplankė masinių žudynių Červenėje vietą, kur padėjo gėlių ir tylos minute pagerbė žuvusius.

   Atstovybių naujienos »